పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: Review in Process

స్ఫూర్తి దాతలు

మహాత్మగాంధీ : అహింసా సిద్ధంతం
మహాత్మగాంధీ : అహింసా సిద్ధంతం.
విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే
విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే.
డా.బి.ఆర్.అంబేద్కర్
డా.బి.ఆర్.అంబేద్కర్.
కొత్తపల్లి జయశంకర్
కొత్తపల్లి జయశంకర్.
జయప్రకాశ్ నారాయణ్ (1902 -1979)
జయప్రకాశ్ నారాయణ్ (1902 -1979).
మల్లాది సుబ్బమ్మ
మల్లాది సుబ్బమ్మ.
దుర్గాబాయి దేశ్ ముఖ్
దుర్గాబాయి దేశ్ ముఖ్.
జనంపల్లి కుముదిని దేవి
జనంపల్లి కుముదిని దేవి.
మాసుమా బేగం
మాసుమా బేగం.
శాంతాబాయి కిర్లోస్కర్
శాంతాబాయి కిర్లోస్కర్.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు