హోమ్ / విద్య / చర్చా వేదిక - విద్య / ఉన్నత చదువు కొందరికి అందని ద్రాకగానే ఉంది
పంచుకోండి

ఉన్నత చదువు కొందరికి అందని ద్రాకగానే ఉంది వేదిక

దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 65 ఏళ్లయినా ఇప్పటికీ అనేక గ్రామాల్లో ఉన్నత చదువు కొందరికి అందని ద్రాకగానే ఉంది దీనికి మీ అభిప్రాయం తెలియజయగలరు.

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
ఇప్పటికీ అనేక గ్రామాల్లో ఉన్నత చదువు కొందరికి అందని ద్రాకగానే ఉంది దీనిపై మీ అభిప్రాయం తెలియచేయగలరు. vinod kumar ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు vinod kumar ద్వారా March 25. 2014
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు