హోమ్ / విద్య / చర్చా వేదిక - విద్య / గ్రామీణ ప్రాంతాలలో విద్య
పంచుకోండి

గ్రామీణ ప్రాంతాలలో విద్య వేదిక

గ్రామీణ ప్రాంతాలలో విద్య ఏ విధంగా ఉంది. ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు, కలిపిస్తున్న వసతులు. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పిల్లలు చదువు కుంటున్నారా? గ్రామీణ ప్రాంతాలలో విద్య అందరికి అందుబాటులో ఉందా? ఇలాటి విషయాలు గూర్చి ఈ చర్చ లో పాల్గొనండి.

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
గ్రామీణ ప్రాంతాలలో విద్య - అవలంబిస్తున్న పద్ధతులను చర్చించండి. vinod kumar ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు vinod kumar ద్వారా December 26. 2014
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు