హోమ్ / విద్య / చర్చా వేదిక - విద్య / ప్రభుత్వం కొన్ని పాఠశాలలను మూసివేయాలని భావిస్తుంది.
పంచుకోండి

ప్రభుత్వం కొన్ని పాఠశాలలను మూసివేయాలని భావిస్తుంది. వేదిక

సరిగ్గా హాజరు లేని కారణంగా పాఠశాలలు మూసివేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినది. దాని పై మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలను తెలియజేయండి.

ఈ వేదికలో 3చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
ప్రభుత్వం కొన్ని పాఠశాలలను మూసివేయాలని భావిస్తుంది. దీనిని మీరు ఏకీభవిస్తారా? vinod kumar ద్వారా 4 నాగరాజు ద్వారా April 24. 2018
నిరక్షరాస్యత పెంచడం రాజశేఖర్ రాహుల్ ద్వారా 1 రాజశేఖర్ రాహుల్ ద్వారా June 24. 2017
భారతీయ బాషలో విద్య ANCHURI GOPAL ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు ANCHURI GOPAL ద్వారా October 21. 2015
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు