హోమ్ / విద్య / సమాచార సాంకేతిక (ఐటి) విద్య / సమాచార భద్రత మరియు అవగాహన
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

సమాచార భద్రత మరియు అవగాహన

ఈ-మెయిల్స్‌ద్వారా వచ్చే ఉద్యోగావకాశాలపట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి
ఈ విభాగం లో ఈ-మెయిల్స్‌ద్వారా వచ్చే ఉద్యోగావకాశాలపట్ల జాగ్రత్తల గురించి తెలపబడింది
ఆన్ లైన్ షాపింగ్/మోసాలతో జాగ్రత్త గా ఉండండి
ఈ విభాగం లో ఆన్ లైన్ షాపింగ్/మోసాలతో జాగ్రత్తల గురించి తెలపబడింది
సైబర్ స్పేస్ లో తీసుకోవలసిన నివారణ చర్యలు
ఈ విభాగం లో సైబర్ స్పేస్ లో తీసుకోవలసిన నివారణ చర్యలు గురించి తెలపబడింది
డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డ్ మోసాలపట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి
ఈ విభాగం లో డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డ్ మోసాల గురించి తెలపబడింది
లాటరీ ఈ-మెయిల్స్/ఎస్ఎమ్ఎస్‌లు వస్తున్నాయా?
ఈ విభాగం లో లాటరీ ఈ-మెయిల్స్/ఎస్ఎమ్ఎస్‌లు గురించి తెలపబడింది
రుణమోసాలపట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి
ఈ విభాగం లో రుణమోసాలపట్ల జాగ్రత్తల గురించి తెలపబడింది
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు