హోమ్ / విద్య / ఉపాధ్యాయ వేదిక / వృత్యంతర శిక్షణా కార్యక్రమము 2018 -19
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వృత్యంతర శిక్షణా కార్యక్రమము 2018 -19

విద్యార్థిలో వివిధ సామర్థ్యాలను పెంపొందించుటకు ఉపా ధ్యాయులకు శిక్షణ

వినడం,అర్థంచేసుకొని ఆలోచించి మాట్లాడడం
భోధన అభ్యాసన ప్రక్రియలో విని, అర్థం చేసుకొని మాట్లాడగలిగే సామర్ధ్యం
ధారాళంగాచదువడం అర్థంచేసుకొని ప్రతిస్పందించడం
భోధన అభ్యాసన ప్రక్రియలో విద్యార్థి ధారాళంగాచదువడం అర్థంచేసుకొని ప్రతిస్పందించడం
స్వీయరచన-భోధన అభ్యాసన ప్రక్రియ
భోధన అభ్యాసన ప్రక్రియలో విద్యార్థి స్వీయరచన
సృజనాత్మకత సామర్థ్యం
సృజనాత్మకత సామర్థ్యం లో విద్యార్థి
పదజాల సామర్థ్యం
అభ్యాసన ప్రక్రియయందు విద్యార్థుల పదజాల సామర్థ్యం
భాషా సామర్థ్యము
భోధనలో భాషాంశాలు మరియు వ్యాకరణాంశాల ప్రాధాన్యత
నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనం నిర్వహణ
పాఠశాలలో నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనం అమలు
కవితా సంపుటి
కవితా సంపుటి
తప్పనిసరి బోధనాంశంగా తెలుగు అమలు
తప్పనిసరి బోధనాంశంగా తెలుగు అమలు మరియు తెలుగు ప్రాధాన్యత
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు