హోమ్ / ఆరోగ్యం / మానసిక వైద్యుడు లేనిచోట
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

మానసిక వైద్యుడు లేనిచోట

మానసిక వైద్యుడు లేనిచోట

మానసిక ఆరోగ్యానికి ఒక పరిచయ౦
మానసిక ఆరోగ్యానికి ఒక పరిచయ౦
మానసిక వ్యాధి ఉన్న వారిని గుర్తి౦చడ౦
మానసిక వ్యాధి ఉన్న వారిని గుర్తి౦చడ౦
మానసిక వ్యాధికి చికిత్స
మానసిక వ్యాధికి చికిత్స
వ్యాకుల పరచే ప్రవర్తనలు
వ్యాకులపరచే ప్రవర్తనలు
వైద్యపరంగా వివరించలేని లక్షణాలు
వైద్యపరంగా వివరించలేని లక్షణాలు
సమస్యల్నికలగజేసే అలవాట్లు
సమస్యల్నికలగజేసే అలవాట్లు
కోల్పోవడం, హింస వలనవచ్చేసమస్యలు
కోల్పోవడం, హింస వలనవచ్చేసమస్యలు
బాల్యం, కౌమార దశలో సమస్యలు
బాల్యం, కౌమార దశలో సమస్యలు
ఇతర సందర్బాలలో మానసిక ఆరోగ్యం
ఇతర సందర్బాలలో మానసిక ఆరోగ్యం
మానసిక ఆరోగ్యం పెంపుదల, అనుకూలవాదన
మానసిక ఆరోగ్యం పెంపుదల, అనుకూలవాదన
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు