హోమ్ / ఆరోగ్యం / చర్చా వేదిక - ఆరోగ్యం / బ్రుణ హత్యలు (శిశువులను చంపుట) నివారణ
పంచుకోండి

బ్రుణ హత్యలు (శిశువులను చంపుట) నివారణ వేదిక

బ్రుణ హత్యలు నివారణ ఏ విధం గ నివారించవచ్చు. అసలు బ్రుణ హత్యలు అంటే ఏమిటి ఈ చర్చలో తెలుసుకోవచ్చు.

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
బ్రుణ హత్యలు (గర్భస్త శిశువులను చంపుట) నివారణకు సూచనలు Vikaspedia ద్వారా 1 Anonymous User ద్వారా April 13. 2015
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు