హోమ్ / ఆరోగ్యం / చర్చా వేదిక - ఆరోగ్యం / లావుగా మారడానికి ఉపాయాలు
పంచుకోండి

లావుగా మారడానికి ఉపాయాలు వేదిక

మీరు బాగా సన్నగా ఉన్నారా? కొద్దిగా లావుగా కావాలని ప్రయత్నిస్తున్నారా? సులువుగా లావుగా కావటానికి మార్గాలు మరియు సూత్రాలు.

ఈ వేదికలో 5చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
సన్నగా ఉన్న వారు ఏ విధంగా లావు అవ్వాలి? vinod kumar ద్వారా 18 V Raju ద్వారా December 14. 2019
Ringworm Ramaiah ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Ramaiah ద్వారా January 04. 2020
లావు గా మరరడానికి మార్గాలు bhavaniprasad ద్వారా 2 Anonymous User ద్వారా February 04. 2017
జంక్ పుడ్ తినడం వల్ల వచ్చు అనర్ధాలేమి? Anonymous ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Anonymous ద్వారా June 12. 2015
చేపలను తినవచ్చా? Anonymous ద్వారా 2 Anonymous User ద్వారా September 23. 2014
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు