హోమ్ / ఆరోగ్యం / పథకాలు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పథకాలు

జాతీయ గ్రామీణ ఆరోగ్య సంస్థ (ఎన్.అర్.హచ్.ఎమ్), ఇది జాతీయ పేదల ఆరోగ్య పరిరక్షణ కోసం నెలకొల్పబడింది. దీని లక్ష్యం దేశం లోని గ్రామీనా జనాభాకు సురక్షితమైన మరియు సమర్థవంతమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ అందించడం. ఈ మిషన్ను 2005 ఏప్రిల్ 12న మన గౌరవనీయులైన శ్రీ ప్రధాన మంత్రి గారి చే ప్రారంభించబడింది.

జనని సురక్ష యోజన
జననీ సురక్ష యోజన (JSY) జాతీయ గ్రామీణ ఆరోగ్య మిషన్ (NHM) కింద సురక్షితమైన మాతృత్వం కోసం చేయబడింది.
రోగీ కళ్యాణ్ సమితి (RKS)
అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో, ప్రాథమిక నివారణ, అభివృద్ధి మరియు స్వస్థత సేవల ఏర్పాటు అక్కడి ప్రభుత్వ మరియు నిర్ణయాలు చేసేవారికి ఒక ప్రధాన అంశం అని చెప్పవచ్చు.
నేషనల్ ఆయుష్ మిషన్ (NAM)
నేషనల్ ఆయుష్ మిషన్ ప్రాథమిక లక్ష్యం ఆయుష్ వైద్య పద్ధతిని ప్రాచూర్యానికి తీసుకురావటం.
ప్రధాన్ మంత్రి స్వాస్థ్య సురక్ష యోజన (PMSSY)
ప్రధాన్ మంత్రి స్వాస్థ్య సురక్ష యోజన పథకం మార్చి 2006 లో ఆమోదించబడింది.
కంటి వెలుగు
తెలంగాణప్రభుత్వ కంటి వెలుగు
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు