హోమ్ / ఆరోగ్యం / సంపూర్ణ ఆహారం / పోషణ మరియు ఆరోగ్యం
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పోషణ మరియు ఆరోగ్యం

ఈ విభాగంలోమానవ శరీరానికి అవసరమైన పోషకాహారము మరియు ఆరోగ్యానికి సంబంధించి పోషణ/పోషక వివరాలు గురించి వివరించబడింది

మీ ఆహారం గురించి తెలుసుకోండి
ఈ విభాగంలోమానవ శరీరానికి అవసరమైన ఆహారం గురించి మరియు వాటి విలువల వివరాలు గురించి వివరించబడింది
ఆహారం – తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు
ఈ విభాగంలోఆహారం తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు గురించి వివరించబడింది
పోషకాల ఆవశ్యకత మరియు వాటిని అందించే ఆహార పదార్ధాలు
ఈ విభాగంలోమానవ శరీరానికి అవసరమైన పోషకాల ఆవశ్యకత మరియు వాటిని అందించే ఆహార పదార్ధాలు వివరాలు గురించి వివరించబడింది
ఆహరము మరియు వ్యాధులు
ఈ విభాగంలోమానవ శరీరానికి అవసరమైన పోషకాల ఆహరము మరియు వ్యాధులు వాటిని అందించే ఆహార పదార్ధాలు వివరాలు గురించి వివరించబడింది
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు