పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

ఆహరము మరియు వ్యాధులు

ఈ విభాగంలోమానవ శరీరానికి అవసరమైన పోషకాల ఆహరము మరియు వ్యాధులు వాటిని అందించే ఆహార పదార్ధాలు వివరాలు గురించి వివరించబడింది

పోషకాహారలోపము లో రకాలు
ఈ విభాగంలో పోషకాహారలోపము లో రకాలు గురించి వివరించబడింది
ఆహారం అసహిష్టత మరియు వికటింపు చర్య
ఈ విభాగంలోఆహారం అసహిష్టత మరియు వికటింపు చర్య గురించి వివరించబడింది
అధిక రక్తపోటు
ఈ విభాగంలోఅధిక రక్తపోటు ప్రభావము గురించి వివరించబడింది
మధుమేహం
ఈ విభాగంలోమధుమేహం గురించి వివరించబడింది
కోలెస్ట్రాల్
ఈ విభాగంలో కోలెస్ట్రాల్ గురించి వివరించబడింది
సిరిధాన్యాలు చిరుధాన్యాలతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం
సిరిధాన్యాలు చిరుధాన్యాలతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు