పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పోషకాహారలోపము లో రకాలు

ఈ విభాగంలో పోషకాహారలోపము లో రకాలు గురించి వివరించబడింది

పోషణ లోపం
ఈ విభాగంలోపోషణ లోపం వల్ల కలిగే లోపాలు గురించి వివరించబడింది
అధిక పోషణ
ఈ విభాగంలోఅధిక పోషణ వల్ల కలిగే లోపాలు గురించి వివరించబడింది
వివిధ వయసుల వారిమీద పోషకాహారలోపము యొక్క ప్రభావము.
ఈ విభాగంలోవివిధ వయసుల వారిమీద పోషకాహారలోపము యొక్క ప్రభావాల గురించి వివరించబడింది
పోషకాహారలోపము మరియు శరీర ధర్మ సంబంధమైన విధులపై దాని ప్రభావము
ఈ విభాగంలోపోషకాహారలోపము మరియు శరీర ధర్మ సంబంధమైన విధులపై దాని ప్రభావము గురించి వివరించబడింది
పోషకాహర లోపము నివారణ
ఈ విభాగంలోపోషకాహర లోపము నివారణ గురించి వివరించబడింది
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు