హోమ్ / ఆరోగ్యం / సంపూర్ణ ఆహారం / పోషణ మరియు ఆరోగ్యం / పోషకాల ఆవశ్యకత మరియు వాటిని అందించే ఆహార పదార్ధాలు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పోషకాల ఆవశ్యకత మరియు వాటిని అందించే ఆహార పదార్ధాలు

ఈ విభాగంలోమానవ శరీరానికి అవసరమైన పోషకాల ఆవశ్యకత మరియు వాటిని అందించే ఆహార పదార్ధాలు వివరాలు గురించి వివరించబడింది

ప్రతి రోజూ తీసుకోవలసిన నిర్దిష్టమైన ఆహారం
ఈ విభాగంలోమానవ శరీరానికి అవసరమైన మరియు ప్రతి రోజూ తీసుకోవలసిన నిర్దిష్టమైన ఆహారం గురించి వివరించబడింది
వేరువేరు శరీరావస్ధలలో పోషక అవసరాలు
ఈ విభాగంలోమానవ శరీరానికి వేరువేరు శరీరావస్ధలలో పోషక అవసరమైన సమతుల్యమైన ఆహారం గురించి వివరించబడింది
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు