హోమ్ / ఆరోగ్యం / సంపూర్ణ ఆహారం / పోషణ మరియు ఆరోగ్యం / మీ ఆహారం గురించి తెలుసుకోండి
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

మీ ఆహారం గురించి తెలుసుకోండి

ఈ విభాగంలోమానవ శరీరానికి అవసరమైన ఆహారం గురించి మరియు వాటి విలువల వివరాలు గురించి వివరించబడింది

ఆహార సమూహాలు-పరిచయం
మన ఆహారములోని పదార్ధాలన్నీ ఎన్నోరకాల పోషకాలను కలిగిఉంటాయి. పేర్కొన్న విధంగా మనం భుజించే ఆహారపదార్ధాలను సమూహాలుగా విభజింపవచ్చు.
ఆహారం లోని పోషకాలు
మన ఆహారములోని పదార్ధాలన్నీ ఎన్నోరకాల పోషకాలను కలిగిఉంటాయి,ఈ విభాగంలో ఆహారం లోని పోషకాలు మరియు పోషకాహార వాస్తవాల గురించి వివరించబడింది.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు