పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

ఆహారం లోని పోషకాలు

మన ఆహారములోని పదార్ధాలన్నీ ఎన్నోరకాల పోషకాలను కలిగిఉంటాయి,ఈ విభాగంలో ఆహారం లోని పోషకాలు మరియు పోషకాహార వాస్తవాల గురించి వివరించబడింది.

స్థూల పోషకాలు
ఈ విభాగంలో స్థూల పోషకాల గురించి వివరించబడింది.
సూక్ష్మ పోషకాలు
ఈ విభాగంలో సూక్ష్మ పోషకాల గురించి వివరించబడింది.
పోషక పదార్ధరహిత ఆహారం
మనంతీసుకునే ఆహారంలో పుష్టిదాయక పనులు చేయలేని మిశ్రితాలే విస్తృతంగా ఉంటాయి. ఇందులో కొన్ని శ్రేయస్కరమైనవి. కొన్ని శరీరానికి హానీకరమైనవి.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు