పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

సూక్ష్మ పోషకాలు

ఈ విభాగంలో సూక్ష్మ పోషకాల గురించి వివరించబడింది.

కాల్షియమ్
ఈ విభాగంలో కాల్షియమ్ (సూక్ష్మ పోషకం ) గురించి వివరించబడింది.
రాగి
ఈ విభాగంలో రాగి (సూక్ష్మ పోషకం ) గురించి వివరించబడింది.
అయొడిన్‌
ఈ విభాగంలో అయొడిన్‌ (సూక్ష్మ పోషకం ) గురించి వివరించబడింది.
ఇనుము
ఈ విభాగంలో ఇనుము (సూక్ష్మ పోషకం ) గురించి వివరించబడింది.
సోడియమ్‌
ఈ విభాగంలో సోడియమ్‌ (సూక్ష్మ పోషకం ) గురించి వివరించబడింది.
జింక్‌
ఈ విభాగంలో జింక్‌ (సూక్ష్మ పోషకం ) గురించి వివరించబడింది.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు