పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వీడియోలు

ఈ విభాగంలోమానవ శరీరానికి అవసరమైన పోషకాహారము మరియు ఆరోగ్యానికి సంబంధించి పోషణ/పోషక వివరాల వీడియోలు చూడవచ్చు.

పోషకాహార లోపాలకు సంబంధించిన సూచనలు, పరిమాణాలు మరియు నిరోధం
ఈ విభాగంలో పోషకాహార లోపాలకు సంబంధించిన సూచనలు, పరిమాణాలు మరియు నిరోధం గురించి వివరించబడింది.
ప్రసూతి పూర్వ: గర్భధారణ సమయంలో సంరక్షణ
ఈ విభాగంలో ప్రసూతి పూర్వ: గర్భధారణ సమయంలో సంరక్షణ వివరాలు గురించి వివరించబడింది
ఆరునెలల తరువాత తల్లిపాలు మరియు ఆహారాలు
ఈ విభాగంలో ఆరునెలల తరువాత తల్లిపాలు మరియు ఆహారాల ఆవశ్యకత వివరాలు గురించి వివరించబడింది
పోషకాహార నష్టాన్ని నిరోధించడానికి వాగ్ధానము చేయడం
ఈ విభాగంలో పోషకాహార నష్టాన్ని నిరోధించడానికి వాగ్ధానము చేయడం గురించి వివరించబడింది
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు