హోమ్ / వార్తలు / ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలీసెట్‌ -2016 ఫలితాలు విడుదల
పంచుకోండి

ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలీసెట్‌ -2016 ఫలితాలు విడుదల

ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలీసెట్‌ -2016 ఫలితాలు విడుదల

ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలీసెట్‌ -2016 ఫలితాలు విడుదల. 82.32 శాతం విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించారు.87.5 శాతం బాలికలు ఉత్తీర్ణత సాధించగా, 82.2 శాతం బాలురు ఉత్తీర్ణత సాధిం చారు.

పైకి వెళ్ళుటకు