హోమ్ / వార్తలు / ఎంసెట్ -2 రద్దు చేసిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం
పంచుకోండి

ఎంసెట్ -2 రద్దు చేసిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం

ఎంసెట్ -2 రద్దు చేసిన తెలంగాణ ప్రభుత్వ

ఎంసెట్ -2  రద్దు  చేసిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం. పరీక్షను త్వరలో మరోసారి నిర్వహిస్తారు.

పైకి వెళ్ళుటకు