హోమ్ / వార్తలు / కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వర్ణకారులు తమ వ్యవస్తను నమోదు చేసుకొనే కాలపరిమితిని 01.07.2016 వరకు విస్తరించింది
పంచుకోండి

కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వర్ణకారులు తమ వ్యవస్తను నమోదు చేసుకొనే కాలపరిమితిని 01.07.2016 వరకు విస్తరించింది

కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వర్ణకారులు తమ వ్యవస్తను నమోదు చేసుకొనే కాలపరిమితిని 01.07.2016 వరకు విస్తరించింది

కేంద్ర ప్రభుత్వం  స్వర్ణకారులు తమ వ్యవస్తను నమోదు చేసుకొనే కాలపరిమితిని 01.07.2016 వరకు విస్తరించింది

పైకి వెళ్ళుటకు