హోమ్ / వార్తలు / జాతీయ విద్యా విధానం (NEP-2016) పై సలహాలు ఇవ్వవలసిన చివరి తేదీ 16 ఆగష్టు వరకు పొడిగించిన ప్రభుత్వం
పంచుకోండి

జాతీయ విద్యా విధానం (NEP-2016) పై సలహాలు ఇవ్వవలసిన చివరి తేదీ 16 ఆగష్టు వరకు పొడిగించిన ప్రభుత్వం

జాతీయ విద్యా విధానం (NEP-2016) పై సలహాలు  ఇవ్వవలసిన చివరి తేదీ 16 ఆగష్టు వరకు పొడిగించిన ప్రభుత్వం.ముసాయిదా విధమం  mhrd.gov.in వెబ్సైట్లో చూడవచ్చు.

ఆధారం: పత్రికా సమాచార కార్యాలయం

పైకి వెళ్ళుటకు