హోమ్ / వార్తలు / సుప్రీంకోర్టుకు ఈ రోజు నుంచి వేసవి సెలవులు
పంచుకోండి

సుప్రీంకోర్టుకు ఈ రోజు నుంచి వేసవి సెలవులు

సుప్రీంకోర్టుకు ఈ రోజు నుంచి వేసవి సెలవులు

సుప్రీంకోర్టుకు ఈ రోజు నుంచి జూన్ 28 తే వరకు వేసవి సెలవులు. కోర్టు కార్యలాపాలు తిరిగి జూన్ 29 వ తేదీన ప్రారంభమవుతాయి.

పైకి వెళ్ళుటకు