పంచుకోండి

సౌర శక్తి వేదిక

నీటిని సౌర శక్తి తో వేదిచేసుకోండి సౌర శక్తితో నీటిని వేడి చేసే పరికరంను వాడండి.100లీతెర్లు నిటేనివేడి చేసే పరికరం ఏర్పాటు చేసుకుంటే 5 మందికి సరిపడా వేడి నీటేని పొందవచ్చు దీని తో కరెంట్ ఆదాఅవుతుంద మీ రేమంటారు

ఈ వేదికలో 3చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
సౌర పలకలను ఎలా పొందాలి? Vikaspedia ద్వారా 16 Anonymous User ద్వారా September 26. 2015
వ్యవసాయంలో సౌర శక్తి వినియోగం Vikaspedia ద్వారా 1 Vikaspedia ద్వారా July 02. 2015
సౌర శక్తిని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు? Vikaspedia ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Vikaspedia ద్వారా May 02. 2014
పైకి వెళ్ళుటకు