హోమ్ / శక్తి వనరులు / చర్చా వేధిక - శక్తీ వనరులు / రాజీవీ గాంధీ విద్యుతీకరణ పథకం 2005.
పంచుకోండి

రాజీవీ గాంధీ విద్యుతీకరణ పథకం 2005. వేదిక

పూర్తిగా కరెంట్ లేని ప్రాంతాలలో ఈ పథకం అమలు పరుస్తారు. నిధులు 90% కేంద్ర ప్రభుత్యం, 10% రూరల్ ఎలెక్ట్రిఫికెషన్ భరిస్తుంది. ఈ పథకానికి మీ స్పందన తెలియ జేస్తూ చర్చించండి.

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
రాజీవీ గాంధీ విద్యుతీకరణ పథకం 2005 గురించి మీ అభిప్రాయాలు తెలపండి. Vikaspedia ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Vikaspedia ద్వారా May 02. 2014
పైకి వెళ్ళుటకు