పంచుకోండి

ఎలెక్ట్రానిక్ పరికరాలు వేదిక

ఏ.సి కొనాలనుకుంటున్నారా? వేసవి కా లంలో ఏ.సి.లను కొనుగోలు చేయటం ఏక్కువగా చూస్తుంటాము. ఏ.సి కొనాలంటే గది పరిమాణం అనుసరించి అవసరం కొద్ది సామర్ద్యం కలిగిన ఏ.సి లనుకొనుగోలు చేస్తే కరెంట్, డబ్బు పొదుపు చేసినవారం అవుతాము.

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
ఎ.సి కొనాలంటే తీసుకోవలసిన జాగ్రతలు ఏమిటో తెలపండి ? Vikaspedia ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Vikaspedia ద్వారా May 02. 2014
పైకి వెళ్ళుటకు