హోమ్ / శక్తి వనరులు / చర్చా వేధిక - శక్తీ వనరులు / నీటి వనరులు / నీటిని సమర్దవంతంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు?
పంచుకోండి

నీటిని సమర్దవంతంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు?

నీటిని సమర్దవంతంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు?

పోస్ట్ చేయబడింది vinod kumar తేదీ October 01. 2014
You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(కావలయును)
Enter the word
పైకి వెళ్ళుటకు