పంచుకోండి

పర్యావరణం కాపాడటం ఎలా?

పర్యవరణం కాపాడటం ఎలా?

పోస్ట్ చేయబడింది vinod kumar తేదీ December 26. 2014

Re: పర్యావరణం కాపాడటం ఎలా?

పోస్ట్ చేయబడింది Anonymous User తేదీ December 27. 2014
ప్రతి గ్రామం లో చెట్లని బాగా పెంచాలి. రూరల్ లో ప్రజలకు పర్యావరణం గురుంచి హవగన కల్గేంచాలి.

Re: పర్యావరణం కాపాడటం ఎలా?

పోస్ట్ చేయబడింది Anonymous User తేదీ January 26. 2017
ఫ్రెండ్స్ నాకు గత దశాబ్ద కాలంలో వాతావరణంలో జరిగిన మార్పులు - కారణాలు - తీసుకోవాల్సిన చర్యలు పిడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో కావలి. దయ చేసి ఎవరైనా పోస్ట్ చేయగలరు.
You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(కావలయును)
Enter the word
పైకి వెళ్ళుటకు