హోమ్ / శక్తి వనరులు / చర్చా వేధిక - శక్తీ వనరులు / పునరుత్పాదక శక్తి / దేశం యొక్క శక్తి అవసరాలకు అనుగుణంగా పునరుత్పాదక శక్తి మీద ఆధారపడా వచ్చా ?
పంచుకోండి

దేశం యొక్క శక్తి అవసరాలకు అనుగుణంగా పునరుత్పాదక శక్తి మీద ఆధారపడా వచ్చా ?

దేశం యొక్క శక్తి అవసరాలకు అనుగుణంగా పునరుత్పాదక శక్తి మీద ఆధారపడా వచ్చా ?

పోస్ట్ చేయబడింది Telugu Vikaspedia తేదీ October 31. 2016

మా దేశం యొక్క శక్తి  అవసరాలకు అనుగుణంగా పునరుత్పాదక శక్తి మీద ఆధారపడా వచ్చా ?

You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(కావలయును)
Enter the word
పైకి వెళ్ళుటకు