హోమ్ / శక్తి వనరులు / చర్చా వేధిక - శక్తీ వనరులు
పంచుకోండి

ఇటీవల చర్చలు వున్నవి చర్చా వేధిక - శక్తీ వనరులు

The following discussions had recent activity.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
మన దేశంలో సౌర శక్తి వాహనాలు తక్కువ ఉపయోగించడం వెనుక కారణాలు ఏవి
Telugu Vikaspedia ద్వారా
2
వెంకటేష్ ద్వారా
November 11. 2017
రిక్వెస్ట్
bindu madhavarao ద్వారా
ఇంకా జవాబులు లేవు
bindu madhavarao ద్వారా
January 26. 2017
పర్యావరణం కాపాడటం ఎలా?
vinod kumar ద్వారా
2
Anonymous User ద్వారా
January 26. 2017
రవాణా కోసం బ్యాటరీ పై పనిచేసే వాహనాలు ఉపయోగించటం పై మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?
Telugu Vikaspedia ద్వారా
ఇంకా జవాబులు లేవు
Telugu Vikaspedia ద్వారా
November 30. 2016
దేశం యొక్క శక్తి అవసరాలకు అనుగుణంగా పునరుత్పాదక శక్తి మీద ఆధారపడా వచ్చా ?
Telugu Vikaspedia ద్వారా
ఇంకా జవాబులు లేవు
Telugu Vikaspedia ద్వారా
October 31. 2016
విద్యుత్ శక్తి ని ఎలా పరిరక్షణను చేయవచ్చు?
Telugu Vikaspedia ద్వారా
ఇంకా జవాబులు లేవు
Telugu Vikaspedia ద్వారా
September 30. 2016
మీ ప్రకారం అణు విద్యుత్ ఎంత సురక్షితం?
Telugu Vikaspedia ద్వారా
ఇంకా జవాబులు లేవు
Telugu Vikaspedia ద్వారా
May 08. 2016
సౌర పలకలను ఎలా పొందాలి?
Vikaspedia ద్వారా
14
Anonymous User ద్వారా
September 26. 2015
వ్యవసాయంలో సౌర శక్తి వినియోగం
Vikaspedia ద్వారా
1
Vikaspedia ద్వారా
July 02. 2015
నీటిని సమర్దవంతంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు?
vinod kumar ద్వారా
ఇంకా జవాబులు లేవు
vinod kumar ద్వారా
October 01. 2014
విద్యుత్ ను ఏవిధంగా ఆదా చేయొచ్చు
vinod kumar ద్వారా
1
Anonymous User ద్వారా
September 02. 2014
రాజీవీ గాంధీ విద్యుతీకరణ పథకం 2005 గురించి మీ అభిప్రాయాలు తెలపండి.
Vikaspedia ద్వారా
ఇంకా జవాబులు లేవు
Vikaspedia ద్వారా
May 02. 2014
ఎ.సి కొనాలంటే తీసుకోవలసిన జాగ్రతలు ఏమిటో తెలపండి ?
Vikaspedia ద్వారా
ఇంకా జవాబులు లేవు
Vikaspedia ద్వారా
May 02. 2014
సౌర శక్తిని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు?
Vikaspedia ద్వారా
ఇంకా జవాబులు లేవు
Vikaspedia ద్వారా
May 02. 2014
పైకి వెళ్ళుటకు