హోమ్ / సామాజిక సంక్షేమం / వెనుకబడిన తరగతుల (BC) సంక్షేమము
పంచుకోండి

విషయ రచన భాగస్వామి వివరాలుఈ పేజీని సృష్టించినవ వారు వికాస్ పీడియా

సవరించిన వారు సవరణల సంఖ్యా మొదటిగా మార్పు చేసిన వారు చివరిగా మార్పు చేసిన వారు
vinod kumar 3 Dec 23, 2013 02:35 PM Feb 14, 2014 12:54 PM
SUDHARSHAN PERAMBUDUR 1 Oct 25, 2018 04:59 PM Oct 25, 2018 04:59 PM
Nune Srinivasa Rao 1 Feb 09, 2014 02:57 PM Feb 09, 2014 02:57 PM
P Hymavathi 1 Sep 13, 2017 11:42 AM Sep 13, 2017 11:42 AM
Unset 1 May 14, 2013 06:09 PM May 14, 2013 06:09 PM
3.18235294118
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు