హోమ్ / సామాజిక సంక్షేమం / గిరిజన సంక్షేమం
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

గిరిజన సంక్షేమం

గిరిజనుల్లో ప్రత్యేకత కలిగిన ఒక వర్గం. వారిలో ఎక్కువ మంది బంధువులే. అయినా ఒకటిగా కలిసుండేందుకు ప్రయత్నించరు. ఇతర గిరిజనుల మాదిరిగానే వారు కూడా అభివృద్ధికి దూరంగా ఉండేందుకే మొగ్గు చూపిస్తారు.

గిరిజన సంక్షేమము, విధానాలు - చట్టాలు, పథకాలు
రాజ్యాంగంలో షెడ్యుల్డుతెగలు నిర్వచనము,భారతదేశంలోని గిరిజనులు
గిరిజనులకు రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులు
భారతరాజ్యాంగంలో గిరిజనులకు ప్రాథమికహక్కులు,అధికరణలు
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు