హోమ్ / సామాజిక సంక్షేమం / గిరిజన సంక్షేమం / గిరిజన సంక్షేమము, విధానాలు - చట్టాలు, పథకాలు
పంచుకోండి

విషయ రచన భాగస్వామి వివరాలుఈ పేజీని సృష్టించినవ వారు వికాస్ పీడియా

సవరించిన వారు సవరణల సంఖ్యా మొదటిగా మార్పు చేసిన వారు చివరిగా మార్పు చేసిన వారు
vinod kumar 6 Dec 23, 2013 03:45 PM Jun 17, 2014 01:53 PM
SUDHARSHAN PERAMBUDUR 2 Oct 11, 2018 03:02 PM Oct 25, 2018 05:08 PM
Nune Srinivasa Rao 1 Feb 09, 2014 02:59 PM Feb 09, 2014 02:59 PM
P Hymavathi 1 Sep 13, 2017 11:46 AM Sep 13, 2017 11:46 AM
Jagadish Babu 1 Jun 29, 2018 04:24 PM Jun 29, 2018 04:24 PM
P.Akhila Yadav 1 Jun 27, 2018 11:30 AM Jun 27, 2018 11:30 AM
3.00869565217
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు