హోమ్ / సామాజిక సంక్షేమం / సామాజిక చైతన్యం / జైలు సందర్శకుల కరదీపిక
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

జైలు సందర్శకుల కరదీపిక

ఈ విభాగంలో భారతీయ చట్టాలు స్పష్టంగా గుర్తించిన హక్కులు, సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టులు రూలింగ్ ల ద్వారా ఏర్పరిచిన హక్కులు, వివిధ కమిటీలు సిఫారసు చేసిన హక్కులు ఇవ్వబడ్డాయి.

ఖైదీల హక్కులు
ఈ విభాగంలో భారతీయ ఖైదీల హక్కుల గురించి ఇవ్వబడ్డాయి.
జైలు సందర్శనా వ్యవస్థపై సంప్రదాయ భావన
ఈ విభాగంలో భారతీయ జైలు సందర్శనా వ్యవస్థపై సంప్రదాయ భావన గురించి ఇవ్వబడ్డాయి.
ఖైదీల విధులు
ఈ విభాగంలో భారతీయ ఖైదీల విధులు గురించి ఇవ్వబడ్డాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జైలు సందర్శకుల వ్యవస్థ
ఈ విభాగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జైలు సందర్శకుల వ్యవస్థ గురించి వివరించబడింది.
సందర్శకుల విధులు
ఈ విభాగంలో సందర్శకుల విధులు గురించి వివరించబడింది.
సందర్శకుల బోర్డు ప్రాముఖ్యత
ఈ విభాగంలో సందర్శకుల బోర్డు (Board of Visitors) ప్రాముఖ్యత గురించి వివరించబడింది.
జైలు సందర్శకుల అధికారాలు, బాధ్యతలు, పరిధులు
ఈ విభాగంలో జైలు సందర్శకుల అధికారాలు, బాధ్యతలు, పరిధులు గురించి వివరించబడింది.
సందర్శకుల అభిప్రాయాల నమోదు
ఈ విభాగంలో సందర్శకుల అభిప్రాయాల నమోదు గురించి వివరించబడింది.
ప్రొబేషన్ సేవలు
ఈ విభాగంలో ప్రొబేషన్ సేవలు గురించి వివరించబడింది.
ఖైదీల ఫిర్యాదులపై దర్యాప్తు
ఈ విభాగంలో ఫిర్యాదులను విచారించటానికి సాధారణ మార్గదకాలు గురించి వివరించబడింది.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు