పంచుకోండి

చేనేత సంక్షేమ బోర్డు వేదిక

చేనేత సంక్షేమ బోర్డు ఏర్పాటు చేసి కార్మి కులకు ఉపాధి భద్రత కల్పించాలని చేనేత కార్మిక సంఘం ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
చేనేత సంక్షేమ బోర్డు వల్ల కలిగే ఉపయోగాలు ఏంటి? vinod kumar ద్వారా 1 పవన్ కుమార్ కోడం ద్వారా March 06. 2019
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు