హోమ్ / సామాజిక సంక్షేమం / చర్చా వేదిక - సామాజిక సంక్షేమం / బ్యాంకు మిత్ర గా పని చేసే వారికి వేతనం
పంచుకోండి

బ్యాంకు మిత్ర గా పని చేసే వారికి వేతనం వేదిక

బ్యాంకు మిత్ర గా పని చేసే వారికి వేతనం

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
బ్యాంకు మిత్ర గా పని చేసే వారికి కనీస వేతనం ఎంత ఉండాలి? Telugu Vikaspedia ద్వారా 9 Anonymous User ద్వారా July 17. 2016
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు