హోమ్ / వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు / పశుసంపద నుండి అధికోత్పత్తికి యాజ్యమాన్య పద్ధతులు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పశుసంపద నుండి అధికోత్పత్తికి యాజ్యమాన్య పద్ధతులు

పశు పోషణ గురించి

పాడి పశువులు,జీవాల ఎంపిక
పాడి పశువులు,జీవాలు మరియు కోళ్ల ఎంపిక
పశుగ్రాస రకాలు మరియు ఉత్పత్తి
ఈ విభాగంలో పశుగ్రాస రకాలు మరియు ఉత్పత్తి గురించి వివరించబడింది.
మేలు జాతి పశువుల ఎ0పిక సూచనలు
సంకర జాతి పాడిపశువులు, జీవాలు మరియు కోళ్ళ
పాడి పశువుల పోషణ
ఈ విభాగంలో పాడి పశువుల పోషణ గురించి వివరించబడింది.
పాడి పశువుల పునరుత్పత్తి
ఈ విభాగంలో పాడి పశువుల పునరుత్పత్తి గురించి వివరించబడింది.
లేగదూడల యాజమాన్యం మరియు పోషణ
ఈ విభాగంలో లేగదూడల యాజమాన్యం మరియు పోషణ గురించి వివరించబడింది.
పశువుల గృహ వసతి
ఈ విభాగంలో పశువుల గృహ వసతి గురించి వివరించబడింది.
పశువుల ఆరోగ్య సంరక్షణ
ఈ విభాగంలో పశువుల ఆరోగ్య సంరక్షణ గురించి వివరించబడింది.
జీవాల పోషణ మరియు యాజమాన్యం
ఈ విభాగంలో జీవాల పోషణ మరియు యాజమాన్యం గురించి వివరించబడింది.
పెరట్లో పెంచే కోళ్ళ పోషణ మరియు యాజమాన్యం
ఈ విభాగంలో పెరట్లో పెంచే కోళ్ళ పోషణ మరియు యాజమాన్యం గురించి వివరించబడింది.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు