హోమ్ / విద్య / తలిదండ్రుల కోణము
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

తలిదండ్రుల కోణము

ఈ విభాగంలో తల్లిదండ్రులుకు సంబంధించిన సమాచారం మరియు పిల్లల అభివృద్ధిలో వారి పాత్ర గురంచి వివరించబడినడి

వినికిడి లోపం ఉన్నవారి విద్య
ఈ విభాగం లో వినికిడి లోపం ఉన్నవారి విద్యాభ్యాసంలో తలిదండ్రుల పాత్ర గురుంచి తెలుసుకోవచ్చు.
పైకి వెళ్ళుటకు