హోమ్ / శక్తి వనరులు / చర్చా వేధిక - శక్తీ వనరులు / పునరుత్పాదక శక్తి / రవాణా కోసం బ్యాటరీ పై పనిచేసే వాహనాలు ఉపయోగించటం పై మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?
పంచుకోండి

రవాణా కోసం బ్యాటరీ పై పనిచేసే వాహనాలు ఉపయోగించటం పై మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?

రవాణా కోసం బ్యాటరీ పై పనిచేసే వాహనాలు ఉపయోగించటం పై మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?

పోస్ట్ చేయబడింది Telugu Vikaspedia తేదీ November 30. 2016

రవాణా కోసం బ్యాటరీ  పై పనిచేసే వాహనాలు ఉపయోగించటం పై మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?

You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(కావలయును)
Enter the word
పైకి వెళ్ళుటకు