హోమ్ / ఆరోగ్యం / వ్యాధులు / దోమకాటుతో వచ్చే వ్యాధులు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

దోమకాటుతో వచ్చే వ్యాధులు

ఈ విబాగంలో దోమకాటుతో వచ్చే వ్యాధులు రోగ కారణాలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి వివరించడం జరగింది.

జికా వైరస్
ఈ విభాగములో జికా వైరస్ వ్యాధి లక్షణాలు,రోగ కారణాలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి వివరించడం జరిగింది.
డెంగీ
ఈ విభాగములో డెంగీ వ్యాధి లక్షణాలు,రోగ కారణాలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి వివరించడం జరిగింది.
మలేరియా
ఈ విభాగములో మలేరియా వ్యాధి లక్షణాలు,రోగ కారణాలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి వివరించడం జరిగింది.
మెదడు వాపు వ్యాధి
ఈ విభాగములో మెదడు వాపు వ్యాధి లక్షణాలు,రోగ కారణాలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి వివరించడం జరగింది.
ఫైలేరియా (బోదవ్యాధి)
ఈ విభాగములో ఫైలేరియా(బోదవ్యాధి) వ్యాధి లక్షణాలు,రోగ కారణాలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి వివరించడం జరగింది.
చికెన్ గునియా
ఈ విభాగములో చికెన్ గునియా వ్యాధి లక్షణాలు,రోగ కారణాలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి వివరించడం జరిగింది.
కాలా జ్వరము - నలుపు మచ్చల జ్వరము
ఈ విభాగములో కాలా జ్వరము - నలుపు మచ్చల జ్వరము వ్యాధి లక్షణాలు,రోగ కారణాలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి వివరించడం జరిగింది.
లింఫాటిక్ ఫైలేరియాసిస్
ఈ విభాగములో లింఫాటిక్ ఫైలేరియాసిస్ వ్యాధి లక్షణాలు,రోగ కారణాలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి వివరించడం జరిగింది.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు